آموزش و پرورش منطقه شاوور اول ابتدایی

اداره منطقه شاوور اول ابتدایی بنی چعب

نکته : آیا می دانید هر عدد یک ترکیب بیشتر از خودش دارد .

مثال : عدد  ( ۶ ) ۷ ترکیب دارد عبارتند از :

 

                                                                                            

4+2=6

2+4=6

3+3=6

1+5=6

5+1=6

6+0=6

0+6=6

                        

 

تاريخپنجشنبه 1392/12/08 0:24 نویسنده مهدی بنی چعب| |

۱. عدد و شمارش : پس از تدریس آن انتظار می رود دانش آموزان به توانمندی های زیر دست یابند :

- شمارش عدد ۱ تا ۱۰۰

- خواندن و نوشتن ( با عدد و حروف ) اعداد ۱ تا ۹۹

- تعیین یکی ها و ده تایی ها در اعداد دو رقمی

- مشخص کردن تعداد اعضای یک مجموعه با عدد ساختن مجموعه ای با تعداد اعضایی که عدد آن داده شده

است

- استفاده مناسب از اعداد ترتیبی ( اولین ، دومین ،و ... )

- استفاده از اعداد جهت توصیف و شمارش و تخمین در زندگی روزمره

- مقایسه دو مجموعه با هم و یافتن تفاوت تعداد اعضای آن ها

- استفاده از عبارت های خیلی کمتر ، کمتر ، مساوی ، بیشتر و خیلی بیشتر در مقایسه ی بین دو مجموعه

- استفاده از نمادهای کمتر ، بیشتر و مساوی برای مقایسه ی دو عدد

- مرتب کردن اعداد به ترتیب صعودی و نزولی

- یکی یکی ، دوتا دوتا ، .... ، نه تا نه تا شمردن اعداد به صورت مستقیم و معکوس 

- آشنایی با نماد لاتین اعداد ۰ تا ۹

 

۲.هندسه :پس از تدریس آن انتظار می رود دانش آموزان به توانمندی های زیر دست یابند :

- در زمینه ی موقعیت یابی :

- شناسایی و استفاده از اصطلاحات متداولی چون : چپ، راست ، بالا، پایین ، داخل ، بیرون ، پشت و جلو ، عقب

دور و نزدیک

- بیان موقعیت با استفاده از عباراتی نظیر : از چپ به راست ، از بالا به پایین ، داخل به بیرون و نظایر آن

- تعیین جایگاه خود نسبت به محیط پیرامونش ( مثل : من روی صندلی و داخل کلاس نشسته ام .)

- شناسایی جهتی که فلش راهنما در یک مسیر به او نشان میدهد .

- در زمینه اشکال هندسی :

- رسم خط راست بین دو نقطه بدون خط کش یا با خط کش

- شناسایی اشکال دو بعدی مانند مربع ، مستطیل ، چند ضلعی و دایره

- استفاده از شابلون برای رسم اشکال هندسی

- دسته بندی اشکال دو بعدی به کمک خصوصیاتشان ( گوشه و لبه )

- شناسایی شهودی و بدون نام گذاری اشکال سه بعدی مانند مکعب و مکعب مستطیل

- ساخت ساختارهای جدید با ترکیب مکعب ها

- در زمینه ی تقارن :

- شناسایی اشکال متقارن و نامتقارن

- تکمیل شکل های متقارن

- به کار بردن تقارن در کشیدن طرح قالی

 

۳. الگو یابی : پس از تدریس آن انتظار می رود دانش آموزان به توانمندی های زیر دست یابند :

- یافتن و کشف الگوهای هندسی در شکل های دو بعدی و سه بعدی

- یافتن و کشف الگو های هندسی در شکل های شطرنجی

-ادامه و تکمیل الگوهای هندسی

- یافتن و کشف الگو های عددی

- تبدیل الگوی هندسی به الگوی عددی بالعکس

- ترکیب الگوهای هندسی و عددی   

۴. محاسبات : پس از تدریس آن انتظار می رود دانش آموزان به توانمندی های زیر دست یابند :

- مفهوم جمع و تفریق را درک می کند .

- به کمک شمارش جواب جمع و تفریق را پیدا می کند .

- رابطه ی جمع و تفریق را می داند .

- حاصل جمع و تفریق دو عدد را بیان می کند . و عبارت آن ها را می نویسد .

- می تواند برای عدد ۱ تا ۱۰ جمع های مختلفی بنویسد . ( در اصطلاح ریاضی می گوییم مفهوم ترکیبی اعدادیک

تا ده را می داند )

- می تواند جمع های ساده را در ذهن انجام  دهد .

- می تواند اعداد دو رقمی را که مضرب ۵ و ۱۰ هستند با هم جمع کنند .

- می توانند از ماشین حساب برای اطمینان از جمع و تفریق های که انجام داده است استفاده کند .

- می داند جمع هر عدد با عدد صفر خود آن عدد می شود .

- می داند در جمع دو عدد اگر عددها جابجا شوند جواب فرقی نمی کند .

- می داند در تفریق دو عدد عدد اول بزرگتر است .

 - می تواند چند عدد با مجموعه کمتر از ۲۰ را با هم جمع نماید .

۵. اندازه گیری :پس از تدریس آن انتظار می رود دانش آموزان به توانمندی های زیر دست یابند :

- اندازه گیری طول اشیاء ( و بلندی یا ارتفاع ) به کمک مقیاس های متفاوت ( به شرط روند بودن اندازه)

- درک مفاهیم بلندتر از ... و کوتاه تر از ... در مورد طول اشیاء

- درک مفهوم طول بین ... و ...

- مقایسه طول دو شی

- یافتن بلندترین و کوتاه ترین بین چند شی

- مرتب کردن بر اساس طول

۶. زمان :پس از تدریس آن انتظار می رود دانش آموزان به توانمندی های زیر دست یابند :

- خواندن ساعت های روند

 - تشخیص کمی از ساعات و ... گذشته و یا کمی به ساعت و ... مانده

- درک ساعت بین ... و ... است

- مقایسه ی زمانی که صرف کارها می شود

- ترتیب زمانی رویدادها

 

۷. حل مسئله :پس از تدریس آن انتظار می رود دانش آموزان به توانمندی های زیر دست یابند :

- مسایل یک مرحله مرحله ای را که به کمک جمع و تفریق های یک رقمی و یا مضارب ده حل می شود به کمک

- رسم شکل ، رسم محور ، چوب خط و یا چینه حل نماید . و عبارت ریاضی آن را بنویسد .

- می تواند مسایل چند مرحله ای ساده را حل کند

- می تواند دستور العمل های داده شده را انجام داد و حل کند .

- می تواند به طریق صحیح مربع های شگفت انگیز را کامل کند

- می تواند در حین شنیدن داستان یک مسئله برای آن راه حل پیشنهاد کند .

- با راهبردهایی نظیر رسم شکل ، حدس و آزمایش ، جدول نظام دار و  زیر مسئله آشناست

 

۸. آمار :پس از تدریس آن انتظار می رود دانش آموزان به توانمندی های زیر دست یابند :  

- می تواند به جمع آوری اطلاعات به کمک مشاهده آن ها و یا سوالات ساده ای که جواب بله و خیر دارد بپردازد

- اطلاعات به دست آمده را سرشماری کند و در یک جدول به صورت چوب خط نمایش دهد

- برای اطلاعاتی که دارد نمودار میله ای رسم نماید

- در نمودار کمتری و بیشتری داده ها معرفی نماید

   

تاريخدوشنبه 1392/12/05 15:47 نویسنده مهدی بنی چعب| |

۱- آزمون ها  الف) کتبی   ب) شفاهی    ج) عملکردی

آزمون کتبی شامل: الف) بسته پاسخ ( صحیح و غلط، جور کردنی ، چند گزینه ای )

                       ب) باز پاسخ ( تشریحی ، کوتاه پاسخ )

 

۲. پوشه کار : الف) کتبی    ب) شناسایی    ج) شبیه سازی شده         د) نمونه کار

 

 

۳. مشاهده : الف) فهرست وارسی         ب) مقیاس درجه                      ج) واقعه نگاری           

 

 ب) مقیاس درجه بندی شامل : الف )مقیاس درجه بندی نگاره ای      ب)مقیاس نگاره ای توصیفی               

    ج) مقیاس درجه بندی عددی

 

 

 

۴. مصاحبهالف) شفاهی             ب) کتبی ( پرسشنامه )

 

 

۵.تکالیف درسی الف) تمرینی         ب) امتدادی              ج) خلاقیتی

 

 

 

 

      

تاريخشنبه 1392/12/03 20:6 نویسنده مهدی بنی چعب| |

۱. تکالیف تمرینی :( در این نوع تکالیف به تقویت مهارتها و دانشها کسب شده می پردازد و معمولا به صورت کتبی

ارائه می گردد و جهت تثبیت یادگیری و فعالیتهای خواندن و کارهای تمرینی و انفرادی بکار گرفته می شود . از

قدیمی ترین نوع تکلیف شب است . اغلب غیر تخیلی ،غیرخلاق تکراری و کسل کننده هستند . البته به آن معنا

نیست که  نمی توانند مورد استفاده واقع گردند . )

۲. تکالیف آماده سازی و آمادگی :این نوع تکلیف جهت آماده سازی و آماده کردن شاگردان برای درس ها ی

روز  بعد یا روزهای بعد بکار برده می شود . معمولا مطالعه کتب درسی و غیر درسی و جمع آوری اطلاعات است .

و زمانی مفید واقع می گردد که قبلا افراد راهنماییهای لازم شده باشند .

۳. تکالیف بسطی و امتدادی : این نوع تکلیف موجب یادگیری ایده ها و مهارت ها در موقعیت جدید را فراهم می

آورد . خلاصه کردن مطالب ، ادامه کار تمرینات کلاس در منزل ، ساختن وسایل، از این نوع تکالیف است . ممکن

است چندین روز را در بر گیرد .

۴.تکلیف خلاقیتی : ممکن است شفاهی یا کتبی باشد ابتکار شخصی را در بر دارد البته هرگز یک نو ع تکلیف

به دانش آموزان نباید داده شود بلکه باید طوری انتخاب شود که هر چهار نوع را شامل شود .

  

تاريخپنجشنبه 1392/12/01 20:47 نویسنده مهدی بنی چعب| |

هدف: تقویت دقت ، حافظه ی دیداری و شنیداری و تقویت نظم فکری ، توالی دیداری و تمیز دیداری

وسایل لازم : کارت ۱۰ در ۱۰ سانتی متر به تعداد کلمات ، ماژیک بزرگ ، تخته سیاه یا وایت برد ، گچ یا ماژیک

مخصوص ، دفتر املا

فعالیّت قبل از اجرا : در این روش معلم کلمات کلیدی را مشخص و از دو نفر از فراگیران می خواهد کلمات را روی

کارت های ۱۰ در ۱۰ سانتی متر بنویسند ودر جلسه ی آموزش املا بیاورند .

مراحل اجرا : در جلسه ی آموزش مرحله ی اول ، معلم پنج کلمه را به صورت حروف و نامرتب روی تابلو می نویسد

کارت همان کلمات را به فراگیران نشان می دهد از آن ها می خواهد کلمات را بلند بخوانند سپس از آن ها

می خواهد حروف را مرتب و کلمه مورد نظر را در دفترهای املایشان بنویسند . انتخاب تعداد کلمات بستگی به

 توانایی فراگیران دارد و می تواند کمتر یا بیشتر شود .

مثال : کارت کلمات :    خواب                    مشغول               فصل            صابون

۱.  ا    صـ      بـــ     ن     و  ...............................

۲.  ل    ش    ـــغــ    مـــ   و  .............................

۳.  ا      ب      خــ     و    .................................

۴.  ل      فـــ    ص    ..................................

مرحله ی دوم معلم دوباره پنج کلمه را به صورت حروف جدا از هم و نامرتب روی تابلو می نویسد با این تفاوت که

برای هر کلمه دو یا سه حرف اضافه هم می نویسد . سپس کلمات همان حروف را به فراگیران نشان می دهد و ا

از آن ها می خواهد با توجه به کلماتی که دیدند ، از بین حروف نوشته شده کلمات مورد نظر را پیدا کنند و

بنویسند نکته : در مورد اضافه بودن تعدادی از حروف به فراگیران تذکر داده می شود این مراحل می تواند با کلمات

بیشتر ادامه پیدا کند . یا مانند مرحله ی اول با کلمات متفاوت تکرار شود در پایان دفترهای املا توسط فراگیران

تصحیح می شود .

مثال مرحله دوم :              تصمیم     سلیقه        لذّت         حیاط            اشغال

۱. س    ی     ق     م    ل     و   ه ...............................

۲.  ذ        ت      ب     ل      م   ...................................

۳.  ش     غ   ا   ب   ل   م   ا   ف ................................

۴.  ی    ا     ح   م   ط    ذ       ....................................

۵.   م     ت    ط   ص   ی   م   ب  ................................

  تذکر ۱: معلم می تواند در این روش به جای نوشتن روی تابلو روی برگه بنویسید و به تعداد فراگیران تکثیر کند

تذکر ۲: معلم می تواند با استفاده از خلاقیت خود مراحل مختلفی به این روش اضافه کند .

 

 

 

 

 

تاريخپنجشنبه 1392/12/01 15:36 نویسنده مهدی بنی چعب| |

در هر یک از سوال های زیر کلمه ای داده شده است که ناقص است و اگر یکی از چهار پاسخ را بعد از آن

قرار دهیم کلمه ای با معنا و کامل درست می شود .

۱) بیـ.....

         الف) شه                 ب) قو                     ج) دا                      د) ثا

۲) آسـ ......

         الف) ار                   ب) ف                       ج) یب                   د) ر

۳) چو......

         الف) ار                   ب) لی                        ج) ب                  د) ان

۴) پا........

        الف) نه                  ب) ران                          ج) کو                 د) سخ

۵) زا.......

        الف) به                  ب) رع                          ج) نا                   د) قی


قبل از کلمه ی ناقص داده شده ، کدام یک از گزینه اگر قرار گیرد کلمه ای با معنی درست می شود ؟

۱) ... مر

        الف) ک                ب) سر                        ج) در                     د) بــ

۲) ... شر

      الف) دا                 ب) با                            ج) وا                     د) کا

۳) ... سی 

     الف) فا                 ب) کر                            ج) ما                     د) می

۴) ... دید

     الف) در                ب) زار                            ج) باز                     د) ما


اگر گزینه ها را در دو طرف کلمه ی ناقص قرار دهید کلمه ای با معنی بدست می آید . آن

گزینه کدام است ؟

 ۱) ... دیـ ...

    الف) بـ ... ز            ب) مـ ... ر                  ج) کـ ... م               د) ما ... ر

۲) ... سر ... 

    الف) ب ... وا          ب) ت ... ا                   ج) ا ... ار                د) ما ... ر

۳) ... شو ...

    الف) کا ... ر            ب) با ... ن                   ج) کا ... ز                د) آ ... ب

۴) ... شیـ ... 

    الف) ن ... ب           ب) س ... ب                 ج) م ... ز                 د) آ ... ب  

۵) ... داد ... 

    الف) ن ... و             ب) ب ... ی                  ج) خ ... اد               د) م ... و                       

تاريخجمعه 1391/01/18 15:7 نویسنده مهدی بنی چعب| |

در بعضی از کلاس ها ، بازخورد به گروه یک امر عادی درآمده است .مثالی از این مورد می تواند گفت و

گوی ساعت کلاس ریاضی باشد . زمانی که معلم در شروع درس جدید در مورد شیوه ی حل یک مسئله

از تکلیف درسی صحبت می کند و بر اساس آن می خواهد درس جدید را شروع کند .این گفت و گوها نیز

تابع همان اصول بازخورد از جهت های مختلف ( کانون توجه ، معیار مقایسه ، عملکرد ،ظرفیت ،

شفافیت ،خاص مخاطب و اهنگ صدا )است و بر کار و فرایند انجام آن تاکید دارد و شرح می دهد که چرا

یک راه حل یا یک شیوه ی پاسخ به مسئله خوب است . در این شیوه ی کار ، بهتر است با اطلاعاتی که

از کار قبلی گروه ها دارید ، آموزش مجدد یا مرور ان ها را شروع کنید . برای مثال ، اگر دانش اموزان

مشکل یا بدفهمی مشترکی دارند ، لازم است وقت معینی برای رفع مشکل کل کلاس بگذارید . یکی از

اوقات مناسب ، زمانی است که برگه ی امتحانی دانش آموزان یا هر تکلیفی که به آن نمره داده اید ، به

آنان برمی گردانید . یا زمانی که متوجه می شوید کل کلاس درگیر حل یک مشکل خاص اند .    

در زیر ، بعضی از مناسب ترین زمان های بازخورد شفاهی به گروه ها آمده است :

۱. در شروع درس که مشاهدات خود را از درس قبلی خلاصه می کنید .

۲. در مرور مجدد یک درس یا بازآموزی یک مفهوم برای بیان این که چرا دوباره بر روی یک هدف معین

تمرکز می کنید ، و برای این که آموخته های قبلی را به درس جدید ارتباط دهید .

۳. هنگامی که دانش اموز یک کار عملی انجام می دهد یا کار ضبط شده ای را نشان می دهد .

۴. وقتی برگه های امتحانی را به دانش آموزان برمی گردانید و می خواهید به طور خلاصه ، قوت ها یا

ضعف ها ی آنان را بررسی کنید .    

منبع :ارزشیابی توصیفی یعنی بازخورد موثر ( سوزان بروکهارت) ترجمه : طاهره رستگار      

تاريخچهارشنبه 1391/01/16 20:24 نویسنده مهدی بنی چعب| |

به دانش آموزان فرصت فکر کردن بدهید :

یک بررسی در مورد معلمان، راجع به مقدار زمانی که صرف سوال می کنند، نشان می دهد که به نظر

آنان این امر معمولی است که وقتی سوالی را مطرح می کنند ، قبل از تکرار آن ، بیشتر از یک ثانیه

منتظر نمانده و فردی را برای جواب دادن صدا بزند ( رائو ۱۹۷۸،ص ۲۰۷ ). (دانش آموز اول که پاسخ داد ،

کمتر از یک ثانیه منتظر می ماند و سپس نفر بعدی را صدا می زند ) ( ص ۲۰۷) .

نتیجه ی این گونه رفتارها ، اغلب به وجود آمدن یک نوع دستپاچگی و تشویش در سوال و جواب هاست

که باعث ایجاد خستگی و نا امیدی در دانش آموزان و معلم می شود و تحریک فکر دانش آموز یا کیفیت

توضیح او را کاهش می دهد .به نظر رائو ، هنگامی که معلمان زمان پاسخ گویی به جواب را افزایش می

دهند ، چند چیز اتفاق می افتد ، طول جواب دانش آموز زیاد می شود، تعداد جواب های مناسب افزایش

می یابد ، وجود شکست در جواب دادن کاهش می یابد ،وقایع فکری - ذهنی افزایش می یابد ، شرکت

افراد کند بیشتر می شود و نظم در کلاس به طور هیجان انگیزی افزایش پیدا می کند . توبین و کاپی هم

در مطالعه ای پیرامون رابطه ی پیشرفت دانش آموزان و زمان پاسخ گویی ، نظر فوق را تایید کرده اند .

روش بهتر برای ایجاد نظم در کلاس این است که دانش اموزان را در حال فکر کردن نگه دارید نه لزوما

جواب  دادن به سوالات ، که در بیشتر کلاس های امروزی ، امری عادی است .

منبع :الفبای مدیریت کلاس درس ( روبرت تی . تابر) ترجمه : دکتر محمد رضا سرکار آرانی     

تاريخیکشنبه 1391/01/13 21:5 نویسنده مهدی بنی چعب| |

آزمون های مداد کاغذی ، یکی از ابزارهای جمع آوری اطلاعات برای ارزش یابی از عملکرد تحصیلی دانش

آموزان است که در برخی از دروس مانند ریاضی و نوشتن بنا بر نظر معلم از آن استفاده ی لازم می

شود . در دروس دیگر مانند علوم ، قرآن ، هنر ، خواندن و ورزش نیازی به آزمون های مدادکاغذی نیست .

آزمون های مدادکاغذی نباید به گونه ای اجرا شود که وضعیت اضطراب آور امتحان را تداعی کند . شرایطی

باید فراهم شود که دانش اموزان بدون نگرانی و مانند جلسات اجرای تکالیف درسی ، پاسخ گوی سوال

های کتبی معلم باشد . در ارزیابی آزمون ها تنها به بازخورد توصیفی اکتفا شده و از دادن هر گونه رتبه و

یا نمره خودداری شود .

تذکراتی در خصوص استفاده ی مطلوب از آزمون های مدادکاغذی :

۱. در تهیه ی این آزمون ها ، به سوال هایی که تنها سطح حافظه و فهم را می سنجند ،اکتفا نکنید و

سطوح بالاتر را نیز مورد توجه قرار دهید .

۲. شرایط و موقعیت اجرای این آزمون ها به گونه ای باشد که ایجاد اضطراب ننماید و بهتر است آن را به

عنوان یک فعالیت یادگیری تلقی نمایید تا دانش آموزان دچار اضطراب نشوند .

۳. از آزمون ها به عنوان یک ابزار محوری در ارزش یابی استفاده نکنید .

۴. نتایج آزمون ها را به صورت توصیفی بازخورد دهید و از فراگیران بخواهید که ضعف های خود را اصلاح

کنند ، لذا نیازی به نمره دادن نیست .

۵.اجرای این آزمون ها به صورت گروهی و آزمون کتاب باز را در کلاس درس تجربه کنید و بر این اساس به

دانش آموزان بفهمانید که هدف از اجرای این آزمون ها بهبود عملکردشان در یادگیری است . سوال های

آزمون کتاب باز به نحوی طراحی می شود که دانش آموزان از کتاب بتوانند راهنمایی بگیرند نه جواب

سوال ها را ، لذا در بسیاری از مدارس تحت عنوان آدینه رایج است . این آزمون ها می تواند دانش آموزان

را با اهداف آموزشی  به صورت فعال تری درگیر نماید و درک و فهمشان را از مفاهیم مورد نظر افزایش

دهد .

۶. در بررسی نتایج این آزمون ها می توانید از روش خود سنجی و هم سال سنجی استفاده کنید .

۷. آزمون های کتبی مجموعی را در مواردی استفاده کنید که بخواهید اهداف شناختی را در سطح و

حدود پایین بررسی و ارزش یابی کنید .        

تاريخجمعه 1391/01/11 22:35 نویسنده مهدی بنی چعب| |

در کلاس درس ، به طور معمول برای دانش آموزان تکالیفی تعیین می شود تا آن ها را انجام دهند ، و

یادگیری های خود را پایداری زند. انتظار از دانش آموزان بر این است که نسبت به انجام تکالیف اهتمام

ورزند ،و از طریق آن ها با فعالیتی درگیر شوند ،دانش و مهارتی را به دست آورند و ندانستن را به

دانستن و توانایی تبدیل کنند .  

تکالیف درسی باید به درستی و هدفمند طراحی شوند تا اثربخش باشند . مقدار تکلیف درسی باید با

هدف ها ی آموزشی و زمان اختصاص یافته برای پاسخ گویی متناسب باشد و دانش آموزان را با برنامه

های درسی پیوند دهد .تکالیف درسی باید متناسب با خود دانش دانش آموزان هم باشد ، و برمبنایی

منظم و مداوم تا پدیدار شدن یادگیری استوار باشد .

تکالیف خانه ،ابزاری کارآمد برای یادگیری هستند ،و زمان یادگیری را برای دانش آموزان افزایش می

دهد .معلم باید دانش آموزان را از چگونگی انجام تکالیف خود ،آگاه سازد و دانش اموزان در مقابل آن چه

انجام داده اند پاسخ گو باشند .معلمان با بررسی تکالیف به اطلاعات روشنگر و تازه ای دست می یابند و

بهتر می توانند مشکلات یادگیری دانش آموزان را برطرف نمایند .   

۱. ده کلمه بنویس که در آخر (ــــه ) غیر ملفوظ داشته باشد .

۲. در کلمات زیر ،کدام حرف در دیگر کلمات وجود ندارد .

سار - تار  - بار - کار

۳. کلمه های زیر را با هم مقایسه کن .

 خار ، خوار        مداد ، مدادها           سیاه ، سفید

۴.با چه کلمه های تازه ای از طریق رادیو و تلویزیون آشنا شده ای ، و حالا می توانی آن ها را بنویسی ؟

۵. ده کلمه بنویس که از دو کلمه تشکیل شده اند .

۶. در کدام یک از کلمات زیر ،حرف ( ی ) صدای ( آ ) می دهد ؟ دور آن خط بکش .

تهرانی - مردی - ایرانی - آسمانی - موسی - مرتضی - سرخی

۷. ده کلمه بنویس که در آن ها حرف ( ل ) به کار رفته باشد .

۸. در کلمات زیر حرف مشترک را مشخص کن .

مادر ، میوه ، مغز

۱۰. تعداد نقطه های هر کلمه را بنویس .

شانه - شیر خشمگین - کتاب - اندیشه - دانشگاه - پروردگار

۱۱. بیست کلمه بنویس که در آن ها یکی از حروف ( ز ، ظ ، ض ) به کار رفته باشد .

۱۲. هر کدام از کلمه های زیر، از چند حرف ساخته شده است ؟

ایران ، خربزه ، دانشمند ، تلاش ، سلسله ، اندیشمند

۱۳.ده کلمه بنویس که حروف آن ها به هم نچسبیده باشد .

۱۴. پنج کلمه بنویس که در اول ، وسط و آخر صدای مشترک داشته باشند .

۱۵. ده کلمه بنویس که در آن ( ـــعـــ ) به کار رفته باشد .

۱۶. ده کلمه بنویس که آخرین حرف آن ( ر ) باشد .

۱۷. جدول زیر را کامل کن . برای هر کدام ، پنج مورد بنویس .

    

گل

شهر

شغل

وسیله منزل

دانشمند

ورزش

 

 ۱۸. ده کلمه بنویس که اولین حرف آن ( س ) باشد .

۱۹. در درس علوم ، تعلیمات اجتماعی و ... با چه کلمه های تازه ای آشنا شده ای ؟ آن ها را بنویس .

۲۰. تعداد دندانه های هر کلمه را بنویس .

 سایبان ، سرسره ، سارا ، صابون ، باران و ...

۲۱. چند ترکیب بنویس که در آن ها کلمه ی ( خاک ) به کار رفته باشد .

۲۲. ده کلمه هم آغاز ( اول آن ها هم صدا باشد ) و هم پایان ( پایان آن ها هم صدا باشد ) بنویس .

۲۳. از درس های خوانده شده ، بیست کلمه بنویس که با هم خوانده می شوند ، مانند : بیدار بود ،

شهر زیبا ، آسمان پر ستاره ، دشت زیبا ، گیلان پر باران و ...

۲۴. ده کلمه بنویس که بیش از سه دندانه داشته باشد .

۲۵. متن درس را بخوان . ده کلمه ی پیوسته و ده کلمه ی جدا از هم را پیدا کن و بنویس .

۲۶. حرف اول و آخر کلماتی را برای دانش آموزان بنویسید ، مانند :  ( د ..... ر ) . از آنان بخواهید در

جاهای خالی حروفی بنویسند تا کلماتی معنی دار ساخته شود . دانش آموزان با انجام این قبیل تمرین

ها نسبت به کلمات و شکل نوشتاری آن ها آشنایی بیشتری می یابند .

 

  

 

تاريخچهارشنبه 1391/01/09 22:39 نویسنده مهدی بنی چعب| |

Sky-Theme